ለጠቅላይ ሚንስትር ተጠሪ የሆኑ አስፈፃሚ አካላት


ለጠቅላይ ሚኒስትር ተጠሪ የሆኑ አስፈፃሚ አካላትን ማቋቋሚያ ህጎች አዋጅ ቁጥር 257/1994 በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት የሚከተለው ታውጇል። አጭር ርዕስ ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 257/1994” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል። መቋቋም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ከዚህ በኋላ (ምከር ቤቱ) እየተባለ የሚጠራ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል። ምክር ቤቱ እንዳስፈላጊነቱ ልዩ ልዩ ኮሚቴዎች ሊኖሩት ይችላል። የምክር ቤቱ አባላት ምክር ቤቱ የሚከተሉት ቋሚ አባላት ይኖሩታል፣
የምክር ቤቱ ተግባር ምክር ቤቱ የሀገሪቱን ብሔራዊ ደህንነት የሚመለከቱ የውጭና የመከላከያ ፖሲዎች እንዲጣጣሙ በማድረግና በሚገባ ተግባራዊ መደረጋቸውን በመከ ታተል ረገድ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ያማክራል። የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ምክር ቤቱ፣ ሀ/ ለሀገሪቱ ብሔራዊ ደህንነት የሥጋት ምንጭ የሆኑ ሁኔታዎችን በመገምገም ሊወሰዱ ስለሚገባቸው እርምጃዎች ሃሣብ ያቀርባል፤ ለ/ የሀገሪቱን ብሔራዊ ደህንነት ለማስጠበቅ የሚወሰዱ እርምጃዎችን የሚመለከቱ የአፈጻጸም መመሪያዎች ያመነጫል፤ ሐ/ የሀገሪቱን ብሔራዊ ደህንነት በሚነካ ማናቸውም ጉዳይ ላይ ይመከራል። ምክር ቤቱ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 93 መሠረት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲደነገግም የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ የሚወሰኑ ተግባሮችን ያከናውናል። የምክር ቤቱ ስብሰባዎች ምክር ቤቱ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲጠራ በማናቸውም ጊዜ ሊሰበሰብ ይችላል። በምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት አባላት ከተገኙ ምልአተ ጉባዔ ይኖራል። ምክር ቤቱ የራሱን የስብሰባ ሥነ ሥርዓት መመሪያ ሊያወጣ ይችላል። የምክር ቤቱ ኮሚቴዎች በዚህ አዋጅ አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ (2) መሠረት የሚቋቋሙ ኮሚቴዎች የሚኖሩዋቸው አባላትና ዝርዝር ተግባራቸው በምክር ቤቱ ይወሰናል።

Published by MUHAJER SEMAN SURAFEL

INTERPRETATIONS OF THE CONSTITUTION

Funda'nın Harikalar Diyarı

Ne yapıyoruz? Kendimizi çok SEVİYORUZ!

TT'nin Gezi Notları

Ağustos 2008'den beri...

Ethioameri.com

Online Shopping , Advertising and more...

Back End News

Enterprise Technology - Business, Cloud, Cybersecurity, IoT

Fairfax County Police Department News

Official News and Information from the Fairfax County Police Department

Old Things R New

Sharing our past, present and future.

Motley News, Photos and Fun

Current news, stories of interest, humor, and photography... a motley of what's in the news today

Yewa News Extra

Get First hand News about happenings across the globe here

West Norwood News

News from West Norwood and Knights Hill

New Heaven on Earth!

Promoting inspired wellness and New Life of spirit, soul and body!!!

Duke University Press News

What's New at Duke University Press

P.M. News

Read the latest Nigeria news

Fitzrovia News

Neighbourhood news, features, and comment

The Source News

Brisbane News, Australia News and World News

TOTT News

Australia's Front Line

American Ancestors Database News

all the news that's fit for genealogists

EAST OHIO NEWS

EAST OHIO CONFERENCE NEWS

DG News

निष्‍पक्ष खबर

Ace Newsroom Live

Telegram & Live News & Views

Science News

Stories, ideas, reviews

New and Used Car Reviews, Comparisons and News | Driving

The leading online destination for the latest automotive news, reviews, photos and video for Canadians. Driving's team of award-winning journalists publishes original, fresh content in print, online, on smartphone and tablet.

Orange Street News

VANDALISM? CORRUPTION? HAVE NO WHERE ELSE TO TURN? NO STORY TOO BIG OR SMALL THE OSN WILL INVESTIGATE! Please email news tips to Hildelysiak@gmail.com

Breaking News, Entertainment, Sports & College Life | COED

COED.com is a leading news, entertainment, sports, and lifestyle destination for millennials and beyond.

Cannabis News World

The latest cannabis news from around the world. Regional and categorised .Subscribe today

World Airline News

Your Central Hub for the Latest News and Photos powered by AirlinersGallery.com Images. Airline Videos, Route Maps and Aircraft Slide Shows. Framable Prints and Posters.

Market Business News

The latest business news

Dating, Breaking News, Celeb Gossip & Everything College | CC

Advice on student style, collegiate dating discussion guides, relationship advice and women's studies.

Latest Hacking News

We offer the latest hacking news and cyber security courses for ethical hackers, penetration testers, IT security experts and essentially anyone with hacker interests.

The Republican News

Bringing news to the public

Foucault News

News and resources on French thinker Michel Foucault (1926-1984)

News

Stories, ideas, reviews

WORLD ORGANIC NEWS

Decarbonise the Air, Recarbonise the Soil

AMA NEws

Free PLR Content

WTX News

WTX News Latest & Breaking News from around the World Daily - News Briefings delivered with your morning coffee!

Pit's Fritztown News

A German Expat's Life in Fredericksburg/Texas

The Good News

Discussion of the Best News in the World, the Gospel of Jesus, and related topics

INSIGHT News

Be Informed

Celebrity News

daily quotes

Bioplastics News

Plastics in the Circular Economy

Tech News for You

Technology News Made Easy

SOUTHERN NEWS

ALL THE SNEWS THAT'S FIT TO PRINT

Alt News

Alternative News and Views in the Post-Truth World

nuclear-news

The News That Matters about the Nuclear Industry Fukushima Chernobyl Mayak Three Mile Island Atomic Testing Radiation Isotope

The Orkney News

bringing you the community news in Orkney

New Lune

A blog full of tips, inspiration and freebies!

Hugh's Views & News  

A man with dyslexia writing about this and that and everything else!

Momus News

Humorous News, Photos, and Short Fiction

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: